Judicial Officers

<h2> SHRI PRANJAL DAS </h2> DISTRICT & SESSIONS JUDGE , JORHAT

SHRI PRANJAL DAS

DISTRICT & SESSIONS JUDGE , JORHAT

<h2> SHRI ANURAG JINTOO BORAH </h2> ADDL. DISTRICT & SESSIONS JUDGE , JORHAT

SHRI ANURAG JINTOO BORAH

ADDL. DISTRICT & SESSIONS JUDGE , JORHAT

<h2> SMTI. MILI HUSSAIN </h2> CIVIL JUDGE (SR. DIV.) -CUM- ASSTT. SESSIONS JUDGE, JORHAT

SMTI. MILI HUSSAIN

CIVIL JUDGE (SR. DIV.) -CUM- ASSTT. SESSIONS JUDGE, JORHAT

<h2> SHRI VIJAY KUMAR SINGH </h2> CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE, JORHAT

SHRI VIJAY KUMAR SINGH

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE, JORHAT

<h2> SHRI DEVOJYOTI BHUYAN </h2> SECRETARY, DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY, JORHAT

SHRI DEVOJYOTI BHUYAN

SECRETARY, DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY, JORHAT

<h2> SMTI. DUBORI DUTTA </h2> ADDL. CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE, JORHAT

SMTI. DUBORI DUTTA

ADDL. CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE, JORHAT

<h2> SHRI SUBARNO JYOTI DEB </h2> SUB-DIVISIONAL JUDICIAL MAGISTRATE(M), TITABAR, JORHAT

SHRI SUBARNO JYOTI DEB

SUB-DIVISIONAL JUDICIAL MAGISTRATE(M), TITABAR, JORHAT

<h2> SMTI. RUPASHREE DEB </h2> SUB-DIVISIONAL JUDICIAL MAGISTRATE(S), JORHAT

SMTI. RUPASHREE DEB

SUB-DIVISIONAL JUDICIAL MAGISTRATE(S), JORHAT

<h2> SMTI. SHARMINA KHATUN BARBHUIYA </h2> CIVIL JUDGE (JR. DIV.) -CUM- JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS,TITABAR, JORHAT

SMTI. SHARMINA KHATUN BARBHUIYA

CIVIL JUDGE (JR. DIV.) -CUM- JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS,TITABAR, JORHAT

<h2> SMTI. AYUSHREE SHRAVAN </h2> CIVIL JUDGE (JR. DIV.) NO. 1 -CUM- JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS, JORHAT

SMTI. AYUSHREE SHRAVAN

CIVIL JUDGE (JR. DIV.) NO. 1 -CUM- JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS, JORHAT

<h2> SMTI. PRAGYASHREE CHETIA </h2> CIVIL JUDGE (JR. DIV.) NO. 2 -CUM- JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS, JORHAT

SMTI. PRAGYASHREE CHETIA

CIVIL JUDGE (JR. DIV.) NO. 2 -CUM- JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS, JORHAT

<h2> SMTI. SULTANA NASRIN </h2> JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS, JORHAT

SMTI. SULTANA NASRIN

JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS, JORHAT

<h2> SMTI. AMEERA YASMIN MAZUMDER </h2> JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS, JORHAT

SMTI. AMEERA YASMIN MAZUMDER

JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS, JORHAT

<h2> SMTI. MARGARET THOMAS DEKA </h2> JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS, JORHAT

SMTI. MARGARET THOMAS DEKA

JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS, JORHAT